Privacybeleid

LingK bv is een burgerlijke besloten vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te B-2845 Niel, Ivo Cornelisstraat 11 met ondernemingsnummer 0822 634 234.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd bij LingK bv?

LingK bv neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

De technische maatregelen omvatten onder meer netwerkbeveiliging, syteembeveiliging, firewalls, encryptie en toegangsbeheer. Op organisatorisch gebied zorgt LingK bv onder meer voor fysieke toegangsbeperking van onze gebouwen met verbinding met een meldkamer bij inbreuken, videobewaking van onze infrastructuur, paswoordbeveiliging, opslag in de cloud via Nomadesk (hyperbeveiligd) en een nauwgezette opvolging van alles wat er met uw gegevens gebeurt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming bij LingK bv. Dit is dhr. Wim Lenssens, te bereiken op info@lingk.be, +32 475 65 11 85 of op Ivo Cornelisstraat 11, B-2845 Niel.

Welke persoonsgegevens verwerkt LingK bv?

LingK bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan LingK bv (heeft) verstrerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die LingK bv mogelijk (maar niet noodzakelijk) verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt LingK bv persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerkt LingK bv?

LingK bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan LingK bv (heeft) verstrerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die LingK bv mogelijk (maar niet noodzakelijk) verwerkt.

Neemt LingK bv besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen?

LingK bv neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvb een medewerker van LingK bv) tussenkomt.

Hoe lang bewaart LingK bv persoonsgegevens?

LingK bv bewaart uw persoonsgegevens in beginsel gedurende een termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, i.e. gedurende een periode van minimaal 10 jaar na de beeindiging van de overeenkomst tussen u en LingK bv, en in elk geval niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Deelt LingK bv persoonsgegevens met derden?

LingK bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of van de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van LingK bv sluit LingK bv een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gebruikt LingK bv cookies of vergelijkbare technieken.

LingK bv gebruikt desgevallend alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die LingK bv gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan LingK bv hiermee de website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Onze cookiepolicy kan u nalezen via volgende link: https://www.lingk.be/cookiepolicy

kan u uw gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen?

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LingK bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar voor verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovenvermelde contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat zulk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Lingk bv houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek.

Lingk bv wijst erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De contactgegevens van de toezichthouder zijn:

Gegevensbeschermingsautoriteit: